ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญติดตามข่าวสารการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ผ่านเว็บไซต์เครือข่าย สกอ. เชิงพาณิชย์

เครือข่ายวิจัยภาครัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ สกอ. ภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษา 12 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ ภูเก็ต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาเขตชุมพร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วิทยาเขตชุมพร) วิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยาลัยชุมชนระนอง มหาวิทยาลัยตาปี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งตั้งแต่ปี 2552 ได้จัดสรรทุนวิจัยให้กับโครงการที่มีภาคเอกชนร่วมทุน เพื่อนำผลงานไปใช้ประโยชน์

ในปี 2558 เครือข่ายฯ ที่มี ดร. เลิศชาย ศิริชัย เป็นประธานเครือข่าย และ นางสาวสุนันทา เมืองทรัพย์ เป็นเจ้าหน้าที่โครงการ มุ่งหวังให้นักวิจัยในสถาบันเครือข่าย ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมร่วมกับภาคเอกชน ทุนวิจัย รางวัลวิชาการ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการสื่อสารและประสานการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันและภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ จึงขอเชิญติดตามข้อมูล ข่าวสารการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จากเว็บไซต์ของเครือข่ายฯ ที่ http://crus.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://crus.wu.ac.th

TOP