ขอเชิญติดตามข่าวสารการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ผ่านเว็บไซต์เครือข่าย สกอ. เชิงพาณิชย์