ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 11/2557 สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการ (ฝ่ายส่งเสริมและศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม) จำนวน 2 ราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายอุทยานธรรมนิทัศน์) จำนวน 7 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมและศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายวิทวัส ช้างศร

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอุทยานธรรมนิทัศน์
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวภัทวรรณ บุตรรักษ์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวกวิศรา หนูสุด

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP