ข่าวเด่น

เวทีเสวนาและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบนายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดเวทีเสวนาและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการนี้ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนได้มีการหารือกับคณะที่ปรึกษาฯในส่วนที่เกี่ยวกับการร่วมมือและทิศทางของมหาวิทยาลัยในเรื่องการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการยาง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในอนาคต

ประมวลภาพ

TOP