เวทีเสวนาและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ