ข่าวทั่วไป

หน่วยวิจัยและบริการโรคไข้เลือดออกร่วมกับแกนนำชุมชน ร่วมใจพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับโรงเรียนท่าสูง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสูง นายเชาวลิต และคณะครู นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4, 5, และ 6 รวมจำนวน 100 คน ร่วมกับอสม. แกนนำชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านท่าสูงบน จำนวน 19 คน และนักศึกษา “ชมรมวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก”จัดให้มีการบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องของชุมชนหมู่ที่4 บ้านท่าสูงบน ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา ชื่อโครงการ “การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน:กรณีโรงเรียนท่าสูง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช”

โดยเดือนมกราคม 2558 ได้จัดกิจกรรมประชุมขอความร่วมมือจากคณะครู ผู้ปกครอง อสม. และนักเรียน และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนแก่นักเรียน

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย ผศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP