หน่วยวิจัยและบริการโรคไข้เลือดออกร่วมกับแกนนำชุมชน ร่วมใจพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก