ข่าวทั่วไป

ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารสุกร ฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศเปิดเผยราคากลาง รายการจัดซื้ออาหารสุกร ฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา วงเงินราคากลาง 249,850.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.wu.ac.th

TOP