ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารสุกร ฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา