13 สถาบันร่วมแข่งกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ที่ม.วลัยลักษณ์