ข่าวการศึกษา

13 สถาบันร่วมแข่งกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ที่ม.วลัยลักษณ์


สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ประดู่เกมส์ เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิต-นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์และสหเวชศาสตร์ โดยมีนิสิต-นักศึกษาและอาจารย์ จากสถาบันเครือข่าย 13 สถาบันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กว่า 1,500 คนเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ กล่าวในพิธีเปิดการแข่งขันว่า การแข่งขันกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์จัดมาอย่างต่อเนื่อง ระหว่างสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสหเวชศาสตร์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและฝึกทักษะการดำเนินงานผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่จะตอบสนองเป้าหมายบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สานต่อเจตนารมณ์ในการก่อตั้งเป็นสมาพันธ์นิสัย-นักศึกษาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์ และการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต-นักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรในสาขาวิชาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล กรีฑา และกีฬาฮาเฮ กิจกรรมนำเสนอผลงานทางวิชาการ กิจกรรมปลูกป่าบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมการประกวดกองเชียร์และผู้นำเชียร์ การทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช และการประชุมเครือข่ายนิสิต-นักศึกษาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์
สรุปผลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ เป็นดังนี้ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการนำเสนอโปสเตอร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแข่งขันการประกวดขบวนพาเหรด การประกวดกองเชียร์และกีฬาวอลเลย์บอลชาย ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิง บาสเกตบอลชาย บาสเกตบอลหญิง และกรีฑา ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,รางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลชาย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,รางวัลชนะเลิศ การประกวดผู้นำเชียร์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2558 ต่อไป


ประมวลภาพ

ข่าวโดย นางสาวพิกุลทิพย์ ยุระพันธุ์ นักศึกษาช่วยงานส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดย นายอนิรุทธ์ ลือชา นักศึกษาช่วยงานส่วนประชาสัมพันธ์และชมรมถ่ายภาพม.วลัยลักษณ์

 

 


TOP