ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยและร่วมการประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง "นวัตกรรมการเรียนรู้"

ส่วนส่งเสริมวิชาการ และ คณะทำงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในหัวข้อ "นวัตกรรมการเรียนรู้" เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย/งานวิชาการด้านการศึกษา การเรียนการสอนหรือการเรียนรู้เชิงรุก ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อส่งบทความวิจัยฉบับคัดย่อ และเพื่อเข้าฟังการนำเสนอบทความ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2558

ทั้งนี้หากมีการขยายเวลารับสมัครบทคัดย่อ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-673-770 , 075-673-771 โทรสาร 075-673-756 E-mail: activelearning.wu@gmail.com เว็บไซต์ http://activelearningconference.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://activelearningconference.wu.ac.th

TOP