ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยและร่วมการประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง "นวัตกรรมการเรียนรู้"