ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Dr. David W.L. Hsu เป็นวิทยากรบรรยาย “the Best Practice in Incubator Management-NCTU ‘s Experience”

Dr. David W.L. Hsu Executive Director, Center of Entrepreneurship and Incubation Executive DirectorCenter of Academia and Industry Collaboration National Chiao Tung University เป็นวิทยากรบรรยาย “the Best Practice in Incubator Management-NCTU ‘s Experience” วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 ในกิจกรรมประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับผู้แทนอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 /2558 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตรืภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพกิจกรรมดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=2626#more-2626

TOP