ข่าวทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยลักษณ์ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยลักษณ์ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ โดยมี นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์อำนวยการและประสานงานพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังกล่าว สำนักงาน กปร. ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ก่อนและหลังการก่อสร้างประตูอุทกวิภาชประสิทธิ ใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านน้ำ การฟื้นฟูนาร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ หัวหน้าโครงการฯ อาจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย อาจารย์สุธีระ ทองขาว อาจารย์จันทิรา รัตนรัตน์ และ คุณภีม ภคเมธาวี คณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผู้ดำเนินการศึกษาวิจัย ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอชะอวด อำเภอหัวไทร และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จากการประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประมาณ 100 คน เข้าร่วมรับทราบพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของการดำเนินการของโครงการฯให้มีประสิทธิผลต่อไป

TOP