ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงการ Social Engagement สาขาวิชาบริหารธรุกิจ


สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ Social Engagement โดยมีโครงการย่อย คือ “แผนธุรกิจคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน” ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน โดยเมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 ได้มีการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์ในอำเภอเมืองปากพนัง ต่อมาในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษา ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีการบรรยายในหัวข้อ “การตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดย ผศ.ดร. ภัทรวรรณ แท่นทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการนำเสนอผลงานแผนธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ขนมลา ส้มโอทับทิมสยาม เครื่องเบญจรงค์ น้ำตาลจาก ปลากระบอก ไตปลา กุ้งแห้ง มันกุ้ง หมี่ผัด และกะปิ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา MGT-402 แผนธุรกิจ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้า นอกจากนี้แล้วยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่จะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานในอนาคต

ทั้งนี้ การจัด “โครงการแผนธุรกิจคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อำเภอปากพนัง ภายใต้ร่วมมือระหว่างสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเทศบาลเมืองปากพนังซึ่งคอยให้การสนับสนุนมาเป็นอย่างดี

 

ประมวลภาพ


TOP