ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (Vol. 12 No. 4 April 2015: Energy and Materials) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความด้านพลังงานและวัสดุ 8 เรื่อง จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประเทศอินเดีย 2 เรื่อง ประเทศอิหร่าน 2 เรื่อง ประเทศไนจีเรีย และ บทความแรกจากประเทศบรูไน ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Walailak Journal of Science and Technology

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (http://wjst.wu.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP