ดร.สุรินทร์ ปาฐกถาพิเศษบทบาทหน่วยงานภาครัฐในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน