ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ส่งนศ.ฝึกภาษาอังกฤษที่ UniMAP เตรียมพร้อมรับอาเซียน


สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการภาษาสู่อาเซียน ส่งนักศึกษาไปฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) มาเลเซีย เตรียมพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากร นักศึกษา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของภูมิภาคอาเซียนและเป็นภาษากลางของโลกจึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาสู่อาเซียน (SAT-ASEAN Camp) ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะในการฟังและพูดภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อเร็วๆนี้ ได้ส่งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 28 คน เข้าฝึกภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ กับศูนย์ฝึกภาษา Center for International Languages มหาวิทยาลัย UniMAP ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ทำให้นักศึกษามีความกล้าพูดภาษาอังกฤษ กล้าแสดงความคิดเห็นและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี กล่าวต่อไปอีกว่า สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีหลักการที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิต คือเรียนเกษตรที่วลัยลักษณ์ ใช้สถานการณ์จริง สร้างอนาคต โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตจากที่นี่จะต้องมีความรู้อย่างน้อย 4 ลักษณะ ประกอบด้วย 1) มีความรู้และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของตนเอง 2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากการส่งนักศึกษาไปฝึกภาษาอังกฤษที่ UniMAP แล้วยังมีการจัดกิจกรรม English Talk พูดคุยเป็นภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง และกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศช่วงเดือนเมษาายน 2558 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ 3) นอกจากนี้สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศโดยเน้นประเทศในแถบอาเซียน 4) ตลอดจนนักศึกษาเทคโนโลยีการเกษตรทุกคนจะต้องผ่านการฝึกทักษะทางด้านธุรกิจการเกษตร โดยมีการสอนการเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด การวางแผนการทำธุรกิจ ตลอดจนการจัดตั้งบริษัทจำลองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจอีกด้วย

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP