ข่าวทั่วไป

ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อปุ๋ยเคมี ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศเปิดเผยราคากลาง รายการจัดซื้อปุ๋ยเคมี ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา วงเงินราคากลาง 125,770.00 บาท (หนึ่งงแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.wu.ac.th

TOP