ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อปุ๋ยเคมี ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา