ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญเป็นกรรมการของคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อช่วยกำหนดนโยบายของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

TOP