ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช