ข่าวทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ดร.อรรถโส ขำวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายฯ เป็นการจัดตั้งตามแผนกลยุทธ์ระดับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2555-2558 และแผนปฏิบัติการประจำปี สทศ. มีการกำหนดจัดการทดสอบให้ครอบคลุมตามพันธกิจการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและประเมินผลให้ครบทุกด้านของผู้เรียน การพัฒนาการทดสอบแบบ E-Testing และพัฒนาระบบบริหารการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยกลยุทธ์ที่ 5 สร้างศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำภูมิภาค ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามีแนวคิดในการจัดตั้งเครือข่ายโดยยึดพื้นที่เป็นเกณฑ์ (Area Approach) และจัดกลุ่มอิงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดของรัฐบาลเป็น 9 เครือข่าย

พันธกิจของศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย

1.ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการทดสอบของ สทศ. อาทิ การทดสอบสมรรถนะครู การทดสอบโครงการผลิตครูมืออาชีพ เป็นต้น

2.การสนับสนุน ดำเนินงานตามโครงการของ สทศ. อาทิ การจัดทำคลังข้อสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET Item Bank) โครงการการนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพื้นเขตภาคใต้ตอนบน เป็นต้น

3.สนับสนุนการบริหารการทดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ซึ่งจะใช้ในการทดสอบสมรรถนะครู ของสนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประมาณเดือนสิงหาคม 2558

4.การรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการทดสอบในพื้นที่

5. การเป็นแหล่งเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์การทดสอบ

ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 โทร. 075-673118 โทรสาร.075-673118เว็บไซต์ www.niets.or.th/wu


TOP