รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์