ข่าวการศึกษา

ผู้บริหาร มวล. ติดตามผลและประชุมร่วมกับผู้บริหารที่สนับสนุนโครงการ WBL@Koh Samui


เมื่อวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา รองศาตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณบดีสำนักวิชาการจัดการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์สุนทร บุญแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และ นางสาวลักษิกา เรืองสังข์ นักวิชาการ เดินทางไปเกาะสมุยเพื่อเยี่ยมนักศึกษา หัวหน้างาน และผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐาน รุ่นที่ ๒ ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี (Work-Based Learning: WBL@Koh Samui)

การเดินทางไปติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกจากโรงแรม Nora Buri Resort & Spa และ Nora Beach Resort & Spa โดยมีนักศึกษาปฏิบัติงานในแผนกครัว ห้องอาหาร ต้อนรับส่วนหน้า และแม่บ้านอยู่ทั้งสิ้น ๑๘ คน ข้อมูลจากหัวหน้างานและพี่เลี้ยงสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาทุกคนมีศักยภาพและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี นักศึกษาทุกคนถูกมอบหมายให้ทำงานเสมือนพนักงานจริง รับผิดชอบต่องานที่ได้มอบหมายได้เป็นอย่างดี รวมทั้งนักศึกษาบางคนสามารถช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้นักศึกษาฝึกงานหรือพนักงานที่เพิ่งเข้ามาทำงาน

นักศึกษาทุกคนประทับใจสถานที่ทำงาน การดูแลเอาใจใส่จากพนักงานพี่เลี้ยงและหัวหน้าแผนก ได้เรียนรู้ชีวิตการทำงาน ได้รับความรู้และทักษะการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง ได้ฝึกภาษาอังกฤษและความมั่นใจขณะปฏิบัติหน้าที่ ที่สำคัญได้เห็นคุณค่าของเงินและความลำบากของผู้ปกครองที่ผ่านมา รวมทั้งมีพึงพอใจต่อสวัสดิการด้านที่พัก อาหาร และค่าตอบแทน การให้โอกาสในการทำงาน และการให้สนับสนุนจากกลุ่มโรงแรม Nora Hotels & Resorts มาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และตัวแทนผู้บริหารจากโรงแรมและบริษัทัวร์ จำนวน ๙ แห่ง ประกอบด้วย ๑) Nora Buri Resort & Spa ๒) Nora Beach Resort & Spa ๓) Centara Grand Beach Resort Koh Samui ๔) Vana Belle - A Luxury Collection Resort Koh Samui ๕) Lamai Wanta Beach Resort ๖) Belmond Napasai ๗) Santi Buri Resort, Golf & Spa ๘) Namueng Safari Park และ ๙) Samui Green Park Botanical Garden เพื่อรับฟังผลสะท้อนจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาและปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการโครงการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐานครั้งที่ ๒ ในภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๗ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ต่อด้วยการปฏิบัติงานภายใต้สหกิจศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปในพื้นที่เกาะสมุย รวมระยะเวลา ๒ ภาคการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจสัมพันธ์เชิงพื้นที่ “เกาะสมุยโมเดล” (Koh Samui Model : WMS Area-Based Initiatives – Active Learning & Community Engagement) ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาของสาขาวิชาฯ ทุกคนได้มีโอกาสไปเรียนรู้และพัฒนาทักษะปฏิบัติภายใต้โครงการ WBL ครั้งที่ ๑ WBL ครั้งที่ ๒ และสหกิจศึกษาครั้งที่ ๒ ในพื้นที่เกาะสมุยให้เกิดต่อเนื่องทั้งปี

ที่ประชุมได้สะท้อนพัฒนาการและศักยภาพของนักศึกษาโครงการ WBL รุ่นที่ ๒ ที่ดีขึ้น เช่น ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ ความตั้งใจเพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เป็นต้น และเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีศักยภาพที่สูงขึ้นและก่อให้เกิดมูลค่าสูงขึ้น (Value-added) ทั้งต่อตัวนักศึกษาเองและหน้าที่ที่นักศึกษาจะได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานภายใต้โครงการ WBL ครั้งที่ ๒ และต่อเนื่องด้วยสหกิจศึกษาครั้งที่ ๒ สาขาวิชาฯ ควรพิจารณาเพิ่มทักษะภาษาที่ ๓ เช่น ภาษาจีน เยอรมัน และรัสเซีย โดยทางผู้ประกอบการยินดีจะพิจารณาให้ค่าตอบแทนแก่กับนักศึกษาเทียบเท่าค่าแรงขั้นต่ำ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพิจาณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการในครั้งต่อไป

ประมวลภาพ


TOP