ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาจิตอาสาพันธุ์แท้หัวใจแกร่งในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.