นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 อยู่ใน Finalists ของ RCR Competition