ข่าวทั่วไป

วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง ศึกษาเรียนรู้ระบบงานต่างๆ ของ มวล.เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง จำนวน 15 คน นำโดยนางเพ็ญจันทร์ เด่นยุกต์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการบริหารงานการเงินและบัญชี การบริหารงานบุคคล แผนงานและงบประมาณ และงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยมีนายพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและนำชมเมืองมหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม

TOP