วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง ศึกษาเรียนรู้ระบบงานต่างๆ ของ มวล.