ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งมอบงานคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานส่งมอบงานคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะประธานเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ชุดใหม่ ซึ่งมี รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.จรรยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมเป็นสักขีพยาน

โอกาสเดียวกันนี้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยกระบวนการทีวีชุมชน และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) โดยมี คุณสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการ ThaiPBS กล่าวต้อนรับ ต่อจากนั้นเป็นการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ครั้งที่ 1/2558 โดยมีคณะกรรมการฯ จาก 14 สถาบัน ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


ภาพกิจกรรม


TOP