มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งมอบงานคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา