ข่าวเด่น

2 นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ รับทุนมูลนิธิโทเรฯจากองคมนตรีรองศาสตราจารย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับมอบทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศปาร์ค

รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาน้ำหมักจากผลมังคุดสุกเพื่อเป็นอาหารเสริมในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด ส่วน รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเรื่อง การออกแบบและสร้างชิ้นส่วนป้อนและหัวฉีดยางพาราสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ซึ่งรับเงินกองทุนประเดิมจาก Toray Industries, Inc., Japan ได้ดำเนินการมอบทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานสำคัญ ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 ติดต่อกัน ในปีนี้มีโครงการที่ถูกส่งทั้งสิ้น 157 โครงการ และคัดเลือกเหลือเพียง 20 โครงการเพื่อเข้ารับทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับทุนไปแล้ว 9 ครั้ง คือ รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี (พ.ศ.2544 และ พ.ศ.2551) รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี (พ.ศ.2544) รองศาสตราจารย์ ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล (พ.ศ. 2545 และ 2554) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ อุตตะมากร (พ.ศ. 2546) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ (พ.ศ. 2548) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล มาแทน (พ.ศ. 2555) และ ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ (พ.ศ. 2555)

สำหรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยฯ ของมูลนิธิโทเรฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการในช่วงปลายปีของทุกปี (ปิดรับสมัครในเดือนตุลาคม และ ประกาศผลในเดือนมกราคมปีถัดไป) ในสี่สาขา คือ เกษตรศาสตร์-ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งในครั้งล่าสุด ปี 2557 มีโครงการที่ได้รับทุนรวม 20 โครงการ ผู้สนใจสามารถดูรายชื่อทุกโครงการ ได้ที่ website: http://www.ttsf.or.th/winner2.php#20

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจาก มูลนิธิโทเรฯ

TOP