ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หน่วยวิจัยฯโรคไข้เลือดออก ม.วลัยลักษณ์ ร่วมระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยง

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เครือข่ายการสร้างสมรรถนะชุมชนเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก อำเภอท่าศาลา และโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. HERP ได้จัดดำเนินการประชุมระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงและการพัฒนาเครือข่ายการสร้างสมรรถนะชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของ10 ตำบล ในอำเภอท่าศาลา เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 16 รพ.สต. โรงพยาบาลท่าศาลา และตัวแทน อสม. ของหมู่บ้านเสี่ยงสูงในพื้นที่อำเภอท่าศาลา จำนวน 50 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติในการเป็นประธานในการประชุมจาก นายศิริ เลิศไกร สาธารณสุขอำเภอท่าศาลา

ผลการดำเนินการได้โครงการย่อยในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงสูงจำนวน16 โครงการ ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ช่วงเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม 2558 และนำเสนอผลการดำเนินการในวันที่ 27 มิถุนายน 2558

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย ผศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP