หน่วยวิจัยฯโรคไข้เลือดออก ม.วลัยลักษณ์ ร่วมระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยง