ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงการ การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและขยายพันธุ์ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) ได้ให้การสนับสนุนการวิจัย โครงการ "การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและขยายพันธุ์ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง" แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โดย รศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศีล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้ดำเนินการวิจัย)

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจและจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง ไม่น้อยกว่า 150 พันธุ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช และดำเนินการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในแปลงปลูก พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมของทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ใหม่เชิงการค้าต่อไป ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ ตั้งแต่เดือนมกราคมคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2558

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้การสำรวจหาพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองที่มีศักยภาพเป็นไปอย่างทั่วถึงและได้พันธุ์ที่ดี หากท่านใดมีหรือทราบแหล่งพันธุ์ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มีลักษณะดีอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น รสชาติดี เนื้อหนา สีเนื้อสวย กลิ่นหอมหวาน เนื้อเหมาะกับการแปรรูป ผลมีลักษณะดีครบทุกพู หนาม ผลหรือเนื้อ รวมทั้ง ต้น ใบ หรือดอก ที่มีลักษณะที่แตกต่างไปจากทุเรียนทั่วไป หรือต้นมีการเจริญเติบโตที่ดีแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ผลผลิตดี ขอให้ท่านติดต่อโดยตรงได้ที่ รศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศีล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 081 9587737 หรือ 075 672353

อนึ่ง ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

TOP