ผลงานของนักศึกษาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดแสดงในงาน TIFF 2015