ข่าวเด่น

ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย : ตั้งเป้าหมายเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่มี impact factor สูง

ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชื่นชอบการทำงานวิจัยทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎี โดยตั้งเป้าหมายเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่มี impact factor สูง เช่น Physical Review D (PRD), Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP), Journal of high energy Physics (JHEP) เป็นต้น

ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ได้ชื่อว่าเป็นนักเรียนและนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มศักยภาพ จนได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายใต้ชื่อ “ทุนรักโรงเรียน” จากโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้รับทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ไม่เพียงเท่านั้นยังได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกที่ประเทศเดนมาร์ก ในสาขาฟิสิกส์ทฤษฎี เน้นทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูง (High Energy Physics) และเอกภพวิทยา (Cosmology) ณ University of Southern Denmark โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ใบที่ 2 ด้วยผลการเรียนระดับดีเยี่ยม เกรดเฉลี่ย 3.92 ทำให้ผ่านเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกโดยอัตโนมัติและสำเร็จการศึกษาใน ปี พ.ศ ๒๕๕๕

ในระหว่างที่ศึกษาระดับอุดมศึกษา ดร. พงษ์พิชิต ได้พยายามค้นหาความชอบของตนเองว่า มีความสนใจศึกษาทางด้านไหน โดยขณะที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ ๒ ได้ไปฝึกงานภาคฤดูร้อน ทำให้มีโอกาสเรียนรู้งานวิจัยทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎี จาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทพอักษร เพ็งพันธ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจากการฝึกงานในครั้งนั้น จึงตัดสินใจเลือกงานวิจัยทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีเป็น senior project ในชั้นปีที่ ๔ และศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาเดียวกัน โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (ISI) คือ Journal of High Energy Physics ซึ่งมี impact factor เท่ากับ ๕.๓๕ (ปี พ.ศ.๒๕๔๙) ส่วนระดับปริญญาเอกได้ทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา Prof. Dr.Francesco Sannino และนักศึกษาในกลุ่มวิจัยเดียวกัน มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติจำนวน ๒ ฉบับ

การค้นพบตัวเองหลังจากที่ได้ศึกษาฟิสิกส์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในระดับปริญญาตรี ทำให้ ดร. พงษ์พิชิต รู้ว่า ตนเองไม่ชอบทำแล็บเอามากๆ ประกอบกับมีความหลงใหล (passion) ในทฤษฎีทางฟิสิกส์อยู่แล้ว การได้เรียนแบบที่เน้นใช้กระดาษและดินสอ ทำให้อยู่กับสิ่งที่สนใจได้นานเป็นพิเศษ (persistence) จึงเป็นที่มาของการศึกษาเชิงลึกในระดับปริญญาโทและเอก ส่งผลให้มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติขณะที่ศึกษาอยู่

หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดร. พงษ์พิชิต ได้กลับมาทำงานใช้ทุนต่อที่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน จากนั้นในช่วงกลางปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้ ตัดสินใจย้ายสถานที่ทำงานและสอบผ่านเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ ที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ด้วยความชอบในการทำงานวิจัย ทำให้มีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยในประเทศ (ดร.คัมภีร์ ค้าแหวน ม.นเรศวร) ในวารสารระดับนานาชาติ ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๒ ฉบับ หนึ่งในนั้นเป็นวารสารที่มีค่า impact factor เกิน ๖ และมีผลงานเดี่ยว ๑ ฉบับ นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับนักวิจัยในต่างประเทศ คือ Dr. Chi Xiong จาก Nanyang Technological University อีกด้วย

นอกจาก จะทุ่มเทเวลาให้กับการทำวิจัยแล้ว ดร.พงษ์พิชิต ยังให้เวลากับการพัฒนาการสอนควบคู่กันไปด้วย ด้วยการศึกษาแนวทางและวิธีการสอนจากบุคคลต้นแบบ เช่น Prof. Walter Lewin ซึ่งเป็นอาจารย์ที่เป็นตำนานในการเปลี่ยนวิชาฟิสิกส์ให้เป็นเรื่องง่ายและสนุก โดยนำมาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบุคลิกของตนเอง เพื่อให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการเตรียมการสอน เอกสารและสื่อประกอบการสอน ที่สำคัญใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการติดตาม ซักถาม การเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง อบรมสั่งสอนนักศึกษาให้มีกำลังใจด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต รวมทั้งพูดคุย สอบถามปัญหาความเป็นอยู่ของนักศึกษาอยู่เสมอๆ

ในส่วนของงานวิจัย ดร. พงษ์พิชิต เล่าให้ฟังว่า มีความสนใจศึกษางานวิจัยเพื่ออธิบายและทำนายผลล่วงหน้า โดยเน้นด้านการศึกษาแบบจำลองการพองตัวเอกภพ (cosmic inflation) และผลสืบเนื่องที่ตรวจสอบได้ (its verifiable consequences) ซึ่งมี ดร.คัมภีร์ ค้าแหวน นักวิจัยแห่งวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ม.นเรศวร เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ของ สกว. ปี 2557) และโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มิความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนส่งเสริมการวิจัยสำหรับบัณฑิตแรกบรรจุ ปี 2557) มีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 12 เรื่อง และนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ จำนวน 5 เรื่อง เช่น นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) หัวเรื่อง Composite Inflation ที่ Summer School on Cosmology ระหว่างวันที่ ๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ เมือง Trieste ประเทศอิตาลี และ ผลงานโปสเตอร์ หัวเรื่อง Composite Inflation and its verifiable consequences ที่ประชุม Global Young Scientists Summit (GYSS) ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เป็นต้น

ที่สำคัญ ดร.พงษ์พิชิต ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่มี impact factor สูงๆ เช่น Physical Review D (PRD), Journal of Cosmology and Astroparticle Physic (JCAP), Journal of High Energy Physics (JHEP) และ European Journal of Palliative Care (EJPC) เป็นต้น โดยมีความหวังว่า จะมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร Physical Review Letters อย่างน้อย 1 ฉบับ ในอนาคต

ดร. พงษ์พิชิต บอกเล่าถึงความประทับใจและภาคภูมิใจสูงสุดว่า เป็น 1 ใน 5 นักวิทยาศาสตร์ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายด้วยพระองค์เอง เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม Global Young Scientists Summit (GYSS) อีกทั้ง พระองค์ท่านได้โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนจากประเทศไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทอย่างใกล้ชิด

ในตอนท้าย ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย อาจารย์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพอีกหนึ่งท่านของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เล่าว่า ตอนนี้คงยังไม่มีอะไรที่สามารถเรียกได้ว่า “ความสำเร็จ” เพราะเป้าหมายคือการเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างถ่องแท้ ในทางตรงกันข้าม ดูเหมือนว่ายิ่งศึกษาเท่าไหร่ก็ยิ่งพบว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่ยังไม่อาจเข้าใจได้ หรืออาจพูดได้ว่า “น่าเสียดายที่ปัญญาของกระผม ไม่อาจเทียบเท่าความหิวโหยในความรู้”


ประวัติและผลงาน

 

สมพร อิสรไกรศีล ส่วนประชาสัมพันธ์ เรียบเรียง


TOP