รับสมัครนักศึกษารับทุนเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ป.โท จำนวน 2 ทุนและทุนเรียน ป.เอก จำนวน 1 ทุน