ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งบริหารจัดการ ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งบริหารจัดการ ครั้งที่ 2/2558 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
นายประพาส ศรีวิลัย

2. การสอบ
2.1 สอบนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนการบริหารส่วนอาคารสถานที่ในวาระ 3 ปี พร้อมตัวชี้วัด (KPI)และผลสำเร็จ (Output) ในเวลาไม่เกิน 15 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
2.2 สอบสัมภาษณ์

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP