ผศ.ดร. วรางคณา จุ้งลก ให้เกียรติเป็นบรรณาธิการรับเชิญของ Walailak J Sci & Tech : Natural Products