ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผศ.ดร. วรางคณา จุ้งลก ให้เกียรติเป็นบรรณาธิการรับเชิญของ Walailak J Sci & Tech : Natural Products

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 (Vol. 12 No. 5 May 2015 Special issue on Natural Products) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย บทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จำนวน 8 เรื่อง จาก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไนจีเรีย ประเทศอิหร่าน ประเทศอินเดีย และ ประเทศมาเลเซีย 2 เรื่อง โดยมี ผศ.ดร. วรางคณา จุ้งลก ให้เกียรติทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการรับเชิญ (Guest Editor) ประจำฉบับ

ผศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก เป็นอาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีผลงานวิจัยด้านการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชและสมุนไพรที่สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งและการอักเสบ รวมถึงกลไกที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2014 มีบทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติตามฐานข้อมูล ISI จำนวน 3 เรื่อง

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความทั้ง 8 เรื่อง ได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (wjst.wu.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP