ข่าวเด่น

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบรรยาย เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบรรยาย เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ในเวทีการประชุมสัมมนาระดมความคิด เรื่อง การประเมินการบังคับใช้และส่งเสริมความรู้ด้านกฏหมายการศึกษา และกฏหมายลำดับรองที่ออกตามกฏหมายการศึกษา จัดโดยคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมรับฟัง ประมาณ 300 คน

ประมวลภาพ


TOP