ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบรรยาย เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา