ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน สำนักวิชาการจัดการ ขยายพื้นที่การวิจัยสู่ภาคอีสาน

อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ นำทีมโดย ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และอาจารย์จากสาขาบัญชี ได้แก่ อาจารย์วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ ภายใต้หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน (CSE) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจจากโครงการพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (IBPG) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อจัดทำแผนธุรกิจให้กับบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับการคัดเลือกจากผู้ส่งข้อเสนอโครงการทั้งสิ้น 6 ทีมจากทั่วประเทศ

ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ได้ลงพื้นที่และเข้าพบผู้บริหารบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดูงานการผลิตน้ำตาลทราย และเก็บข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดการสร้างตราสินค้า และการจัดการต้นทุน เนื่องจากแผนการวิจัยนี้นอกเหนือจากการจัดทำแผนธุรกิจแล้วยังมุ่งเน้นการสร้างตราสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท และวิเคราะห์มูลค่าตราสินค้าโดยอาศัยโมเดลทางการเงินมาบูรณาการกับตราสินค้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน (CSE) กล่าวว่า “หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน สำนักวิชาการจัดการ มีเป้าหมายในการทำงานที่ไม่ได้เน้นเฉพาะในท้องถิ่นภาคใต้เท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการสร้างสรรค์งานวิจัยและบริการวิชาการในระดับประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาในด้านการบริการวิชาการ ยกตัวอย่างเช่น การเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท คาร์บอนบีดับเบิ้ลยู จำกัด (ประเทศไทย) ซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ในประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี โดยมี ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ เป็นหัวหน้าโครงการ เป็นต้น”

การดำเนินการของหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน สำนักวิชาการจัดการ เป็นการดำเนินการตามนโยบาย Social Engagement เพื่อยืนยันจุดยืนของการเป็น “หลักในถิ่น” และเป็น “แหล่งพัฒนาความรู้” ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ


TOP