ข่าวทั่วไป

เชิญชวนสั่งตำราเรียนและผลิตเอกสารคำสอน เพื่อจำหน่ายประจำ ภาคเรียนที่ 3/2557

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีภารกิจสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ตลอดจนบุคคลทั่วไป ทำหน้าที่บริการจัดหา หนังสือ ตำรา และทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ที่ทันสมัยและมีประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งบริการเผยแพร่จำหน่ายหนังสือและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยภารกิจดังกล่าวข้างต้น ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านสั่งตำราเรียนและผลิตเอกสารคำสอน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้เพื่อมีไว้บริการจำหน่ายให้นักศึกษา โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการสั่งตำราเรียนหรือผลิตเอกสารคำสอน ได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ทำหน้าที่ประสานงาน คือ นางวิลาสินี รัตนะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3648,3650 โทรสาร 0-7567-3652 มือถือ 08-4125-6393 E-mail : king_khondee@hotmail.com หรือ awilasin@wu.ac.th และในโอกาสนี้ศูนย์หนังสือฯ ขอแจ้งขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

กรณีการสั่งตำราเรียน
1. อาจารย์สามารถส่งแบบตอบรับพร้อมกับรายละเอียดมายังศูนย์หนังสือฯ ได้ตามรายละเอียดที่แจ้งข้างต้น
2. ศูนย์หนังสือฯ รับดำเนินการจัดหาหนังสือ ตำราเรียน เพื่อจำหน่าย และจะมีการแจ้งข้อมูลให้นักศึกษาทราบ ผ่าน Website ของศูนย์บริการการศึกษาและศูนย์หนังสือฯ

กรณีการผลิตเอกสารคำสอน
1. อาจารย์สามารถส่งแบบตอบรับพร้อมกับรายละเอียดมายังศูนย์หนังสือฯ ได้ตามรายละเอียดที่แจ้งข้างต้น
2. ศูนย์หนังสือฯ ประสานงานขอรับต้นฉบับหรืออาจารย์สามารถส่งต้นฉบับมายังศูนย์หนังสือฯ ได้ตามรายละเอียดที่แจ้งข้างต้น (ทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น กรุณาบันทึกเอกสารในรูปแบบของไฟล์ PDF) ส่วนรายละเอียดของหน้าปกของเอกสารคำสอนศูนย์หนังสือฯ บริการออกแบบให้ฟรี
3. ศูนย์หนังสือฯ ดำเนินการจัดพิมพ์ และบริการจัดจำหน่ายเอกสารคำสอน ภายใต้ชื่อ “Walailak book Center”
4. ทั้งนี้ในการผลิตเอกสารคำสอน ศูนย์หนังสือฯ ขอจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เขียนร้อยละ 5 ของราคาจำหน่าย จากยอดขายที่เกิดขึ้น เป็นประจำทุกภาคเรียน

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือ ช่วยสนับสนุนภารกิจของศูนย์หนังสือฯ
ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อช่วยสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอนให้บรรลุไปได้ด้วยดี จักขอบคุณยิ่ง

**ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดหาตำราและจัดพิมพ์เอกสารคำสอน ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับศูนย์หนังสือฯ
ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน คุณวิลาสินี รัตนะ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3648,3650 โทรสาร 0-7567-3652
มือถือ 08-4125-6393/08-8142-9808 E-mail : king_khondee@hotmail.com หรือ awilasin@wu.ac.th**


เอกสารแนบ / แบบตอบรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WUBOOKCENTER?fref=ts

TOP