สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 2