ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 2

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่่เลี้ยงรุ่นที่ 2 ให้กับพยาบาลวิชาชีพในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการ

TOP