ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมวิชาการ “หลักการเขียนตำราจากงานวิจัย” และ “นักวิจัยมืออาชีพ...ที่ดี”บรรยายโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา