ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมวิชาการ “หลักการเขียนตำราจากงานวิจัย” และ “นักวิจัยมืออาชีพ...ที่ดี”บรรยายโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ “หลักการเขียนตำราจากงานวิจัย” และ “นักวิจัยมืออาชีพ...ที่ดี” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา เป็นวิทยากร โดยมีกำหนดการ ดังนี้

1) กิจกรรม “หลักการเขียนตำราจากงานวิจัย” จัดในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 8.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน เนื่องจากมีปฏิบัติการประกอบการบรรยาย โดยสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ Email: wu_essentialoil@hotmail.com หรือโทรศัพท์ 2971-2 ภายในวันที่ 6 เมษายน 2558

2) กิจกรรม “นักวิจัยมืออาชีพ...ที่ดี” จัดในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยกิจกรรมนี้เปิดให้ทุกท่านได้ร่วมฟังการบรรยายโดยไม่ต้องสำรองที่นั่ง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้ ิ
1) นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ปี พ.ศ. 2541
2) เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร ปี พ.ศ. 2545 และ 2548
3) นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2552
4) ศาสตราจารย์นักวิจัยดีเด่น ปี พ.ศ. 2552
5) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2554
6) เหรียญดุษฎีมาลา สาขาเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔


TOP