โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพได้จัดโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน