หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมงาน “สัมมนาเพื่อหาแนวทางปฏิรูปวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”