ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมงาน “สัมมนาเพื่อหาแนวทางปฏิรูปวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

ด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้กำหนดจัดงาน “สัมมนาเพื่อหาแนวทางปฏิรูปวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบรายวิชาและการวัดประเมินผลรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผล และเพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป ให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ 21

ในการนี้จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “สัมมนาเพื่อหาแนวทางปฏิรูปวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ได้ใน วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2558 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sla.wu.ac.th/sla/site/ViewNews/588

TOP