ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญ นักวิจัยเผยแพร่เอกสารจัดการความรู้ออนไลน์ใน 9 ประเด็นวิจัยสำคัญของภาคใต้

การจัดงาน Regional Research Expo 2015 นอกจากเป็นโอกาสสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ได้ชมนิทรรศการ และฟังการบรรยายเสวนา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2558 แล้ว เครือข่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ ภาคใต้ตอนบน ในฐานะคณะทำงานฝ่ายจัดประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งหวังให้เกิดการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทั้งผู้ไม่มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานประชุมด้วย จึงได้จัดประมวลไฟล์ดาวน์โหลดใน 9 หัวข้อวิจัยสำคัญของภาคใต้ ให้ใช้ประโยชน์ทั้งระหว่างการจัดงานและหลังงาน

จึงขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย ที่ต้องการร่วมเผยแพร่แผ่นพับ หรือ เอกสารจัดการความรู้เรื่อง 1) สุขภาพ 2) พลังงาน 3) การศึกษา 4) ยางพารา 5) สังคมพหุวัฒนธรรม 6) ปาล์มน้ำมัน 7) การท่องเที่ยว 8) ภัยพิบัติ 9) อาหาร

ส่งไฟล์ให้ รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ประธานเครือข่ายวิจัยฯ ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ทางอีเมลล์ chitnarong.siri@gmail.com เพื่อรวบรวมและลิงค์การดาวน์โหลด ผ่านหน้าเว็บการประชุม Regional Research Expo 2015 ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://rre2015.psu.ac.th/

TOP