รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง มาตรการกำกับดูแลด้านการเงินและระบบการควบคุมภายในของสถาบันอุดมศึกษา