ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง มาตรการกำกับดูแลด้านการเงินและระบบการควบคุมภายในของสถาบันอุดมศึกษารศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง มาตรการกำกับดูแลด้านการเงินและระบบการควบคุมภายในของสถาบันอุดมศึกษา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลด้านการเงินและการควบคุมภายในของสถาบัน (2) ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านการเงินและระบบการควบคุมภายในของสถาบันอุดมศึกษา และ (3) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพการปลอดการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา การสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังของสถาบันอุดมศึกษา สนใจเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จำนวนกว่า 200 คน

TOP