ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2557