ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2557

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "การนำเสนอโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2557" ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์

จึงขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน ในวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP