ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับคณะสื่อมวลชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

คณะสื่อมวลชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างในโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทยและโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูประบบราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานพันธกิจมหาวิทยาลัยกับงานวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร

TOP