ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญ ดาวน์โหลดเอกสาร 9 ประเด็นวิจัยสำคัญของภาคใต้

การจัดงาน Regional Research Expo 2015 นอกจากเป็นโอกาสสำหรับผู้เข้าร่วมงานหลายพันคน ได้ชมนิทรรศการ และฟังการบรรยายเสวนา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2558 แล้ว เครือข่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ ภาคใต้ตอนบน ในฐานะคณะทำงานฝ่ายจัดประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งหวังให้เกิดการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทั้งผู้ไม่มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานประชุมด้วย จึงได้จัดประมวลไฟล์ดาวน์โหลดใน 9 หัวข้อวิจัยสำคัญของภาคใต้ คือ 1) สุขภาพ 2) พลังงาน 3) การศึกษา 4) ยางพารา 5) สังคมพหุวัฒนธรรม 6) ปาล์มน้ำมัน 7) การท่องเที่ยว 8) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 9) อาหาร ให้ใช้ประโยชน์ทั้งระหว่างการจัดงานและหลังงาน โดยในส่วนของผลงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แชร์เอกสารเรื่อง การแปรรูปข้าวไข่มดริ้น-การอบแห้งพริกขอนหาด ในหัวข้ออาหาร และ น้ำ:การคลี่คลายความขัดแย้ง-การวิจัยเพื่อรับมือภัยพิบัติ ในหัวข้อภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

จึงขอเชิญ ผู้สนใจดาวน์โหลดข้อมูลและเอกสาร ได้ จากเว็บการประชุม Regional Research Expo 2015 rre2015.psu.ac.th เมนูดาวน์โหลดเอกสาร > เอกสารประกอบการเสวนา หรือ ผ่านลิงค์ http://goo.gl/24wvUi

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://goo.gl/24wvUi

TOP