ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มวล.จัดค่ายยุวนักเทคโน’เกษตร ดึงเยาวชนทั่วประเทศเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) จัดค่ายยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 มีนักเรียนจากทั่วประเทศ เข้าร่วม เรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ พร้อมสัมผัสองค์ความรู้เกษตรจากปราชญ์ชาวบ้าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2558 เพื่อกระตุ้นเยาวชนให้เรียนรู้และมีความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องเทคโนโลยีการเกษตร ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาชีพนักเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และทัศนคติที่ดีทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการศึกษาดูงานสัมผัสนวัตกรรมองค์ความรู้ทางการเกษตรแบบปราชญ์ท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ขั้นสูงอีกด้วย

กิจกรรมภายในค่ายเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสเทคโนโลยีการเกษตร ผ่าน 5 ฐานการเรียนรู้ด้านเกษตร ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ด้านพืชศาสตร์ : เมล็ดพันธุ์หรรษา ฐานเรียนรู้ด้านสัตวศาสตร์ : Hay Day ปลูกผัก ทำฟาร์ม ฐานเรียนรู้ประมง : ปลานิลแปลงเพศ ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีอาหา ร: รสชาติที่ 5...รสอูมามิ ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีชีวภาพ : มหัศจรรย์จุลินทรีย์

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มย่อยฝึกทัศนคติและทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีการเกษตร การจัดทำโครงงานโดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เยี่ยมชมฟาร์มหรือสถานประกอบการที่มีการปฏิบัติจริง และ ปฏิบัติงานวิจัยตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ ศึกษาดูงานนวัตกรรมทางการเกษตรแบบปราชญ์ท้องถิ่นและเทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งกิจกรรมรู้คุณค่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้และทะเลด้วย

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP