ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 1

ตามที่ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 1 สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ, ระดับชำนาญพิเศษ, ระดับชำนาญงาน, ระดับอาวุโส, ข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2558 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และได้ครบกำหนดปิดการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมโครงการดังกล่าว เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และหากมีความผิดพลาด หรือข้อมูลไม่ครบถ้วนประการใด ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และโปรดประสานเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. คุณผกายวรรณ ธนะธรรมจารีย์ โทรศัพท์ 0 7567 3510
2. คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว โทรศัพท์ 0 7567 3532

เอกสารรายชื่อ : http://masterorg.wu.ac.th/file/cas-20150330-144417-TGvkb.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP