“ สปช.เสียงประชาชน” จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการปฏิรูปประเทศ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์