ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรเนื่องในโอกาสครบปีที่ 23


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 23 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ บุคลากรเพื่อชื่นชมคุณค่าผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมวลัยลักษณ์และสังคม โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี ที่ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า นับแต่พุทธศักราช 2535 ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุกฝ่ายได้ทุ่มเททั้งพลังกาย พลังใจ และพลังความคิด เพื่อให้เกิดมหาวิทยาลัยที่ดีทั้งด้านกายภาพและจิตภาพของความเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ โดยการประสานดำเนินการอย่างสุดกำลังจากอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งนั้น สู่การสานต่อในพันธกิจที่เป็นเป้าหมายการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การมอบโล่เชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสครบปีที่ 23 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อชื่นชมคุณค่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นทุ่มเท แรงกาย แรงใจ เสียสละของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมวลัยลักษณ์และสังคม โดยในปีนี้มีผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ด้านการวิจัย จำนวน 5 คน ด้านบริการวิชาการ 8 คน ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2 คน บุคลากรที่ปฏิบัติที่ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องครบ 20 ปี จำนวน 6 คน ครบ 15 ปี จำนวน 9 คน และ ครบ 10 ปี จำนวน 21 คน

นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติขวัญใจมหาชนคน มวล. ประจำปี พ.ศ. 2558 ประเภทบุคคลสายวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนสายปฏิบัติการได้แก่ นางนิตยา ทองปะนะ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

หน่วยงานต้นแบบสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน และหน่วยงานต้นแบบการให้บริการเด่น ได้แก่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รางวัลหน่วยงานต้นแบบดีเด่น มวล.ร่วมใจ รู้ค่าพลังงาน ประจำปี 2557 ได้แก่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร


ประมวลภาพ

ภาพ/ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP