ม.วลัยลักษณ์ มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรเนื่องในโอกาสครบปีที่ 23