ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ผู้บริหาร กสท. ภาคใต้