“ครูในฝัน” ในมุมมองของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน