ข่าวทั่วไป

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในกิจกรรม (Y.E.S) IDEA CHALLENGE

นายภัทราวุธ จุลภักดี นักศึกษาหลักสูตร การจัดการการท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในกิจกรรม (Y.E.S) IDEA CHALLENGE ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล รีเวอร์ไซต์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(Y.E.S) IDEA CHALLENGE เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีรุ่นใหม่พร้อมกับให้ความรู้การจัดกิจกรรมให้กับเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจไปด้วย มีตัวแทนจากเครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศทั้ง 9 เครือข่าย จำนวน 9 ทีม โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มี นายภัทราวุธ จุลภักดี นักศึกษาหลักสูตร การจัดการการท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ และนางสาวเรณู มีสิทธิ เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม

รูปแบบกิจกรรมให้ความรู้จากวิทยากรและนักธุรกิจที่มากความสามารถ และมีโค้ชให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมกับจัดกิจกรรม Workshop และลงพื้นที่จริงเพื่อสอบถามความต้องการของลูกค้า รวมระยะเวลาของกิจกรรมจำนวน 4 วัน 3 คืน และในวันสุดท้ายของกิจกรรมได้จัดให้มีการแข่งขันการนำเสนอทางธุรกิจ

หัวข้ออบรม (Y.E.S) IDEA CHALLENGE ประกอบไปด้วย

การค้นหาและคัดกรองแนวคิดธุรกิจ (Idea Generation and Validation)
กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Venture Marketing Strategy)
โมเดลทางธุรกิจ (Business Model: LEAN CANVAS/BUSINESS MODEL CANVAS)
การเงินเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ (Basic Entrepreneurial Finance)
Business Pitching
การฝึกปฏิบัติในแนวคิดธุรกิจของแต่ละโครงการ

ปัจจุบัน นายภัทราวุธ จุลภักดี เป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ “Bake U Happy” เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ในระดับ Start-up (ช่วงเริ่มต้นธุรกิจ) โดยมี ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นที่ปรึกษาหลัก


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=2854#more-2854

TOP