ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขยายเวลาส่ง บทคัดย่อผลงานร่วมการประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย

ขยายเวลารับบทคัดย่อผลงานร่วมการประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7 จากเดิมปิดรับ 31 มีนาคม 2558 ไปเป็นวันที่ 7 เมษายน 2558 โดยผู้สนใจเสนอผลงาน สามารถดาวน์โหลด Template สำหรับการเตรียมบทคัดย่อได้จาก เว็บไซต์การประชุม (wuresearch.wu.ac.th) และส่งบทคัดย่อโดยใช้ระบบพิจารณาผลงานออนไลน์ที่เว็บไซต์ Easychair (https://www.easychair.org/conferences/?conf=wuresearch2015) (สำหรับท่านที่ไม่มี account ของ EasyChair ต้อง Register ก่อน จากนั้นสามารถ ส่งผลงาน ติดตาม หรือประเมินผลงาน ในการประชุมวลัยลักษณ์วิจัยได้ทุกปี รวมทั้ง conference อื่นๆทั่วโลกอีกมากมาย)

อนึ่ง การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 “Research for Digital Economy” กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2-วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับผลงานเพื่อพิจารณาเสนอในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ ใน 9 กลุ่ม และ 3 หัวข้อพิเศษ

กลุ่มที่ 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข เป็นประธานกรรมการพิจารณาผลงาน)
กลุ่มที่ 2 การจัดการ (ผศ. ดร. ชูลีรัตน์ คงเรือง เป็นประธานกรรมการพิจารณาผลงาน)
กลุ่มที่ 3 สหเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ผศ. ดร. วรางคณา จุ้งลก และ ดร. อภิชาต อธิไภริน เป็นประธานกรรมการพิจารณาผลงาน)
กลุ่มที่ 4 พยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (รศ. ดร. สายฝน เอกวรางกูร เป็นประธานกรรมการพิจารณาผลงาน)
กลุ่มที่ 5 สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบและศิลปกรรม (ผศ. เรวัต สุขสิกาญจน์ เป็นประธานกรรมการพิจารณาผลงาน)
กลุ่มที่ 6 วิศวกรรมศาสตร์ (ผศ. ดร. ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ เป็นประธานกรรมการพิจารณาผลงาน)
กลุ่มที่ 7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร. ธงชัย ขนาบแก้ว เป็นประธานกรรมการพิจารณาผลงาน)
กลุ่มที่ 8 เกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร (ผศ. ดร. ชินา สุภากรณ์ เป็นประธานกรรมการพิจารณาผลงาน)
กลุ่มที่ 9 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ดร. ปิลันธน์ แสนสุข เป็นประธานกรรมการพิจารณาผลงาน)

หัวข้อพิเศษ: Symposium on Informatics ร่วมจัดโดย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (รศ. ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ และ ดร. ฐะปะณีย์ ตรีรัตนภรณ์ เป็นประธานกรรมการพิจารณาผลงาน)
หัวข้อพิเศษ: Symposium on Cancer Biology and Immunomodulation ร่วมจัดโดย หน่วยวิจัยอณูเวชศาสตร์และชีววิทยาของมะเร็ง (ผศ. ดร. วรางคณา จุ้งลก เป็นประธานกรรมการพิจารณาผลงาน)
หัวข้อพิเศษ: R2Q จากงานประจำสู่งานสร้างสรรค์ ร่วมจัดโดย หน่วยพัฒนาองค์กร (รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล เป็นประธานกรรมการพิจารณาผลงาน เฉพาะหัวข้อนี้ รับบทคัดย่อทางอีเมลล์ cjaturon1110@gmail.com)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuresearch.wu.ac.th

TOP