ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี พร้อมคณะ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับหน่วยงานต่างๆ ช่วงระหว่างวันที่ 13 – 23 มีนาคม 2558 ดังนี้

1. จัดค่าย Math in Nature ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2558 โดยมีจำนวนนักเรียน 32 คน ครู 4 คน และคณะวิทยากร 9 คน กิจกรรมประกอบด้วย 1) การวัดขนาดความสูงของพระบรมธาตุไชยา โดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านตรีโกณมิติ ศึกษาความซับซ้อนของลวดลายผ้าไหมพุมเรียงกับราคาขาย ทำการวิจัยเกี่ยวกับหอยนางรมและเพรียงหินที่เกาะอยู่บนหอยนางรม ที่สินมานะฟาร์มสเตย์ บริเวณอ่าวบ้านดอน จ. สุราษฎร์ธานี โดยเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของหอยนางรมกับจำนวนเพรียงหินที่เกาะบนเปลือกหอย หาความสัมพันธ์ระหว่างหอยนางรมกับเพรียงหิน ศึกษาความหนาแน่นกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพรียงหิน ระดับที่เพรียงหินเกาะบน วัสดุที่เพรียงหินลงเกาะ (เสาไม้กับเสาปูน) และศึกษาการถ่ายภาพดาว 2) ศึกษาความเหมือนของหน้าตา โดยใช้ PCA และศึกษาการสร้างเปลือกหอยโดยใช้ Mathematica. และ 3) นำเสนอผลงานการวิจัยที่นักเรียนได้ทำวิจัยในระหว่างค่าย และอัพโหลดผลงานผ่าน Facebook ทั้งนี้ นักเรียนได้รับการบูรณาการทักษะในการทำการวิจัย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้

2. ร่วมกับ โครงการ GLOBE สสวท. จัดการอบรมโครงการการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม CloudSat และ ดาวเทียม GPM ของนาซ่าให้ครูและนักเรียนโครงการ GLOBE ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2558 โดยมีจำนวนนักเรียน 5 คน ครู 12 คนจาก 12 โรงเรียน และคณะวิทยากร 4 คน การอบรมครั้งนี้ Dr. Deanna TeBockhosrt, Director of CloudSat Education Network ได้ Skype เพื่อบรรยาย overview ของดาวเทียม CloudSat ของนาซ่า การกรอกข้อมูลชนิดเมฆ และเปอร์เซนต์เมฆปกคลุม พร้อมทั้งชื่นชมครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นการทำ Ground Truthing ให้กับดาวเทียม CloudSat ซึ่งเป็นหนึ่งในดาวเทียมที่นาซ่าใช้ศึกษาเรื่องเมฆ Dr. Kristin Wegner จากดาวเทียม GPM Education outreach และ Dr. Tony Murphy, GLOBE Director ได้ skype มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับดาวเทียม GPM และ ให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ


3. ร่วมกับ โครงการ GLOBE สสวท. จัดอบรม GLOBE Data and Information System ให้กับครูและนักเรียนโครงการ GLOBE จากทั่วประเทศกว่า 170 คน ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมไบหยก สกาย กรุงเทพฯ เนื่องจากโครงการ GLOBE ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ และเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานในเว็บไซต์ดังนั้น จึงได้จัดอบรมขึ้นเพื่อให้ครูและนักเรียนโครงการ GLOBE ในประเทศไทยสามารถเข้าถึงข้อมูล การกรอกข้อมูลและการนำข้อมูลมาใช้ในการวิจัยระดับโรงเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

4.รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญเป็น Invited speaker ในการประชุม International Conference ICT for Embedded Systems 2015 ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน โดยได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง ระบบนิเวศปะการัง ในฐานะที่เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่น่าสนใจ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการจัดงานได้ที่ http://icictes2015.kasetsart.org/index.php


TOP